Govern de les Illes Balears

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Adreça:  avda Gabriel Alomar i villalonga 33
Telèfon:  971 176786
Fax:  971 784394

Instruccions internes(PDF de 446KB)  

Models de documents

Model de declaració responsable (PDF de 34KB)  
Model d'aval (PDF de 41KB)  
Model d'assegurança de caució (PDF de 43KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears:
avda Gabriel Alomar i villalonga 33 -
Telèfon 971 176786 - Fax 971 784394 - Correu electrònic