Govern de les Illes Balears

Centre Balears Europa (CBE)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Centre Balears Europa (CBE)
Adreça:  C/ del Palau Reial, 17 07001 Palma
Telèfon:  971 78 43 49
Fax:  971 78 43 35

Models de documents

Model de declaració responsable (PDF de 34KB)  
Model d'aval (PDF de 55KB)  
Model d'assegurança de caució (PDF de 63KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Centre Balears Europa (CBE):
C/ del Palau Reial, 17 07001 Palma -
Telèfon 971 78 43 49 - Fax 971 78 43 35 - Correu electrònic