Govern de les Illes Balears

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Adreça:  C/ dels Foners, 10 - 07006 Palma
Telèfon:  971 17 66 66
Fax:  971 17 72 90

Models de documents

Model de declaració responsable (PDF de 34KB)  
Model d'aval (PDF de 101KB)  
Model d'assegurança de caució (PDF de 111KB)  
Document 1 (PDF de 3063KB)  
Document 2 (PDF de 993KB)  
Model per a notificacions electròniques (PDF de 88KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA):
C/ dels Foners, 10 - 07006 Palma -
Telèfon 971 17 66 66 - Fax 971 17 72 90 - Correu electrònic