Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procediment restringit per a la contractació de les obres de rehabilitació de 56 habitatges de promoció pública al Polígon de Llevant, Palma.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Restringit
Tramitació: Ordinària
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 359.191,14 Euros
IVA: 28.735,29 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 387.926,43 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 255KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 86KB)  
Comitè d'experts (PDF de 42KB)  
Documentació a esmenar pels licitadors (PDF de 44KB)  
Licitadors admesos i exclosos (PDF de 52KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2011083/p59.pdf
Data: 04/06/2011
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2011036/p45.pdf
Data: 10/03/2011
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2011033/p47.pdf
Data: 05/03/2011
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 21/03/2011
Data límit de presentació de sol·licituds de participació: 21/03/2011 a les 14.00 h
Data límit de presentació d'ofertes: 21/03/2011 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 22/03/2011
Data d'obertura de proposicions: 20/04/2011
Data d'obertura de proposicions: 20/04/2011
Data de proposta d'adjudicació: 29/04/2011

Adjudicació

Adjudicatari: 
Document d'adjudicació (PDF de 62KB)  

Adjudicatari: CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU SLU
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 284.567,22 Euros
IVA: 22.765,37 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 307.332,59 Euros
Data de l'adjudicació: 03/05/2011
Document d'adjudicació (PDF de 62KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 59KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 102KB)  

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic