Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procedimient contractació del servei de neteja del parc immobiliari de l'IBAVI a l'illa de Mallorca.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 120.000,00 Euros
IVA: 21.600,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 141.600,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 120.000,00 Euros
IVA: 21.600,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 141.600,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 269KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2011083/p59.pdf
Data: 04/06/2011
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2011050/p42.pdf
Data: 05/04/2011
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 14KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 20/04/2011
Data límit de presentació d'ofertes: 20/04/2011 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 02/05/2011

Adjudicació

Adjudicatari: IC SERVEIS I SERVICIOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS CLADERA, CB
Data de l'adjudicació: 10/05/2011
Observacions: Preus homogeneïtzats per a cada una de les prestacions objecte de licitació: del plec ap. 2.1.1=8,25 ¤, ap. 2.1.2= 0,79 ¤, ap. 2.1.3= 0,97 ¤, ap. 2.1.4= 0,60 ¤
Document d'adjudicació (PDF de 52KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 117KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 155KB)  

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic