Govern de les Illes Balears

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Plataforma tecnològica de veu SEIB112

Dades generals

Òrgan de contractació: Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 04/2011
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 656.779,66 Euros
IVA: 118.220,34 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 775.000,00 Euros
Durada del contracte: 4 anys (pròrroga de mutu acord per un termini màxim de dos anys)

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 289KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 3606KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 241KB)  

Anuncis de licitació

Publicat en: DOUE
Anunci (PDF de 81KB)  

Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 14KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/05/2011
Data límit de presentació d'ofertes: 24/05/2011 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 08/06/2011, 11.00 h.
Data d'obertura de proposicions: 15/06/2011, 11.00 h. (sobre número 4)
Data d'obertura de proposicions: 27/06/2011, 11.00 h. (sobres número 2 i 3)
Data de proposta d'adjudicació: 01/07/2011, 11.00 h.

Adjudicació

Adjudicatari: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 650.212,00 Euros
IVA: 117.038,16 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 767.250,16 Euros
Data de l'adjudicació: 26/07/2011
Document d'adjudicació (PDF de 747KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 991KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Català - Castellano
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU):
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, edifici Es Pinaret, Es Pont d'Inca, 07141 Marratxí -
Telèfon 971784266 - Fax 971784112 - Correu electrònic