Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procediment contractació execució de les obres de rehabilitació de 178 habitatges de promoció pública al Polígon de Llevant

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 835.369,46 Euros
IVA: 66.829,55 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 902.199,01 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 257KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 85KB)  
Altres (PDF de 51KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2011069/p52.pdf
Data: 10/05/2011
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/05/2011
Data límit de presentació d'ofertes: 24/05/2011 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 30/05/2011
Data d'obertura de proposicions: 30/05/2011
Data d'obertura de proposicions: 30/05/2011

Adjudicació

Adjudicatari: OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES, S.L.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 677.401,09 Euros
IVA: 54.192,08 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 731.593,17 Euros
Data de l'adjudicació: 15/06/2011

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic