Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servicio general de Publicidad del Govern de las Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 9385
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 2.400.000,00 Euros
IVA: 384.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.784.000,00 Euros
Durada del contracte: 24 meses

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 544KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 89KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/03/pdfs/B14225-14225.pdf
Data: 03/12/2008
Publicat en: BOE

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008165/p5.pdf
Data: 25/11/2008
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298422-2008:TEXT:ES:HTML
Data: 18/11/2008
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 08/01/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 08/01/2009 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions: 19/01/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Clave de Publicidad, SA
Data de l'adjudicació provisional: 02/02/2009

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic