Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procediment contractació execució de les obres d'urbanització i dotació de serveis de la UA-C2 Campos.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.279.800,00 Euros
IVA: 230.364,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.510.164,00 Euros
Durada del contracte: 12 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 178KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 75KB)  
Documentació complementària (PDF de 185KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 206KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2012026/p18.pdf
Data: 18/02/2012
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2011184/p32.pdf
Data: 08/12/2011
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 23/12/2011
Data límit de presentació d'ofertes: 23/12/2011 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 30/12/2011
Data d'obertura de proposicions: 30/12/2011

Adjudicació

Adjudicatari: UTE VOPSA-PYOCSA
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 844.668,00 Euros
IVA: 152.040,24 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 996.708,24 Euros
Data de l'adjudicació: 27/01/2012
Document d'adjudicació (PDF de 164KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 176KB)  

Adjudicatari: 
Ofertes presentades i valoració (PDF de 378KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 114KB)  

Més informació

20/12/11. S'assabenta a tots els participants de que a la versió catalana del plec de bases manca la transcripció dels apartats XV.2.3 i XV.2.4, referits a la documentació a presentar pels licitadors extrangers seleccionats i a l'abonament dels anuncis de la licitació, per a la qual cosa i per al seu visionat ens remetem a la versió en llengua castellana de l'esmentat document.

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic