Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Implantació, expedició i distribució de la nova targeta sanitària amb xip de seguretat, banda magnètica i fotografía de l'usuari

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Altres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC CA 12/12
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 4.232.677,12 Euros
IVA: 761.881,88 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 4.994.559,00 Euros
Sistema de determinació del preu: importe unitario por tarjeta
Durada del contracte: 24 MESES

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 427KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 86KB)  
Annex I (PDF de 18KB)  
Documentació complementària (PDF de 35KB)  
Altres (PDF de 303KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 668KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/21/pdfs/BOE-B-2012-5790.pdf
Data: 21/02/2012
Publicat en: BOE

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-B-2012-3309.pdf
Data: 01/02/2012
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27802-2012:TEXT:ES:HTML&src=0
Data: 27/01/2012
Publicat en: DOUE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408668-2011:TEXT:ES:HTML&src=0
Data: 29/12/2011
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 05/03/2012
Data límit de presentació d'ofertes: 05/03/2012 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motivació: Renuncia al procedimiento de contratación de acuerdo con el artículo 155 del TRLCSP
Resolució (PDF de 2369KB)  

Més informació

En fecha 09/05/2012 se publica la Resolución del Vicepresidente del Área de Servicios Generales del Servicio de Salud de les Illes Balears, mediante la que se renuncia al procedimiento de contratación para la implantación, expedición y distribución de la nueva tarjeta sanitaria con chip de seguridad, banda magnética y fotografía del usuario, en base al artículo 155 del TRLCSP.

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears