Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servei general de publicitat radiofònica del Govern de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 9879
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 700.000,00 Euros
IVA: 112.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 812.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 315KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 82KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/05/pdfs/B14320-14320.pdf
Data: 05/12/2008
Publicat en: BOE

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008169/mp13.pdf
Data: 04/12/2008
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304740-2008:TEXT:ES:HTML
Data: 25/11/2008
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 12/01/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 12/01/2009 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions: 26/01/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Di7, SL
Data de l'adjudicació provisional: 06/02/2009

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic