Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Contractació projecte d'execució i direcció obres rehabilitació 178 H. Polígon de Llevant.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 133KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 43KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009062/p55.pdf
Data: 28/04/2009
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008168/p48.pdf
Data: 02/12/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/12/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 22/12/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 09/01/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: UTE CRESPI MONTES VICH SL-INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS DE BALEARS SL
Data de l'adjudicació provisional: 02/03/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 45KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 59KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 1281KB)  

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic