Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Procediment per a la contractació d'empresa de manteniment del parc d'habitatges de l'IBAVI a Menorca

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 20.000,00 Euros
IVA: 4.200,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 24.200,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 170KB)  
Annex I (PDF de 147KB)  
Documentació complementària (PDF de 110KB)  
Altres (PDF de 20KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 56KB)  

Anuncis de licitació

Data: 20/12/2012
Publicat en: BOE
Anunci (PDF de 73KB)  

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2012137/p27.pdf
Data: 18/09/2012
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 05/10/2012
Data límit de presentació d'ofertes: 05/10/2012 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 08/10/2012
Data d'obertura de proposicions: 16/10/2012

Adjudicació

Adjudicatari: MONCOBRA
Altres conceptes: baixa 20 % Llibre Preus
Data de l'adjudicació: 28/11/2012
Ofertes presentades i valoració (PDF de 157KB)  

Adjudicatari: MONCOBRA
Altres conceptes: baixa 20 % sobre Llibre Preus
Data de l'adjudicació: 28/11/2012
Ofertes presentades i valoració (PDF de 157KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 53KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 123KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 30/11/2012
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 01/12/2012 fins a 14/12/2012

Formalització

Adjudicatari: MONCOBRA
Data de formalització del contracte: 04/12/2012
Altres conceptes: baixa 20 % Llibre de Preus
Data d'inici: 04/12/2012
Data prevista d'acabament: 03/12/2014

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic