Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procediment contractació del manteniment del parc immobiliari de l'IBAVI a l'illa de Mallorca

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Restringit
Tramitació: Ordinària
Altres conceptes: Pressupost anual garantit de 50.000 ¤
Pressupost anual garantit de 50.000,00 ¤

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 178KB)  
Annex I (PDF de 28KB)  
Documentació complementària (PDF de 17KB)  
Altres (PDF de 80KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 81KB)  
Organisme tècnic especialitzat (PDF de 39KB)  

Anuncis de licitació

Data: 29/11/2012
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 73KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 17/12/2012
Data límit de presentació de sol·licituds de participació: 17/12/2012 a les 14.00 h
Data límit de presentació d'ofertes: 06/05/2013 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 17/05/2013

Adjudicació

Adjudicatari: 
Document d'adjudicació (PDF de 403KB)  

Adjudicatari: OBRES Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES SL/TONI NOGUERA 16 SL/ANTONIO GAITÁN
Altres conceptes: baixa 27,87 % Llibre Preus
Data de l'adjudicació: 14/06/2013
Document d'adjudicació (PDF de 79KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 203KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 160KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 26/06/2013 fins a 09/07/2013

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic