Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Autorització del transport col?lectiu de visitants al Parc Nacional Marítim Terrestre de l?arxipèlag de Cabrera

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 03/2013
Lots: 6 lots de 50 persones. com a màxim es poden presentar a 4 lots.
Cànon per a l'Administració: 25000,00
Durada del contracte:  fins el dia 31 de desembre de 2016

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 228KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 150KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 116KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 522KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 995KB)  

Anuncis de licitació

Data: 19/03/2013
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 60KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 08/04/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 08/04/2013 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 09/05/2013
Data d'obertura de proposicions: 20/06/2013
Data de proposta d'adjudicació: 10/07/2013

Adjudicació

Adjudicatari: Cabrera Sea Fun, SL
Cànon: 32.500,00 Euros
Data de l'adjudicació: 19/08/2013
Observacions: Cabrera Sea Fun, SL ha resultat adjudicatària dels lots 1 i 2 per un canon de 32.500,00 euros/any cada un.
Document d'adjudicació (PDF de 56KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 168KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 80KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 20/08/2013
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: 3 dies naturals, a comptar des del dia següent a la notificació d'aprovació de les autoritzacions.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 21/08/2013 fins a 23/08/2013

Adjudicatari: Excursiones a Cabrera, SL
Cànon: 27.500,00 Euros
Data de l'adjudicació: 19/08/2013
Observacions: Excursions a Cabrea, SL ha resultat adjudicatària dels lots 3, 4, 5 i 6 per un canon de 27.500,00 euros/any cada un.
Document d'adjudicació (PDF de 56KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 168KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 20/08/2013
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Tres dies naturals, a comptar des del dia següent a la comunicació d'aprovació de les autoritzacions.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 21/08/2013 fins a 23/08/2013

Més informació

9/05/2013: Convocatòria Mesa. Obertura sobre 2 i 3. Aquesta Mesa és de caràcter públic i tendrà lloc a les 9:00 h a la sala de juntes de les oficines d'Espais de Natura Balear, c/ Gremi Corredors, 10 1ª planta, Son Rossinyol Palma 20/06/2013: Convocatòria Mesa. Obertura sobre 2 i 3. Aquesta Mesa és de CARÀCTER PÚBLIC i tendrà lloc a les 12:00 h a la sala de juntes de les oficines de l'IBANAT, c/ Gremi Corredors, 10 1ª planta, Son Rossinyol Palma 10/07/2013: Convocatòria Mesa. Proposta adjudicació. Aquesta Mesa és de CARÀCTER PÚBLIC i tendrà lloc a les 10:00 h a la sala de juntes de les oficines de l'IBANAT, c/ Gremi Corredors, 10 1ª planta, Son Rossinyol Palma

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears