Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte centralitzat privat del servei de mediació d'assegurances del Govern Balear i els ens del sector públic autonòmic.

Dades generals

Òrgan de contractació: Central de Contractació
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2013 1541
CPV: 66519310 - Servicios de asesoramiento en materia de seguros
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 0,01 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 0,01 Euros
Altres conceptes: 
Durada del contracte: 2 anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 457KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 123KB)  
Annex I (PDF de 435KB)  
Altres (PDF de 155KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 94KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2013-16319
Data: 29/04/2013
Publicat en: BOE

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8119/514726/anunci-de-licitacio-...
Data: 25/04/2013
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131600-2013:TEXT:ES:HTML
Data: 20/04/2013
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 30/05/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 30/05/2013 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions:  (sobre núm. 2) 20/06/2013 a les 10:00 hores
Data d'obertura de proposicions: (sobre núm. 3) 2/08/2013 a les 12:45 hores

Adjudicació

Adjudicatari: UTE AON-MARCH JLT CAIB
Data de l'adjudicació: 19/09/2013
Document d'adjudicació (PDF de 171KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 25/09/2013
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 15/10/2013 fins a 19/10/2013

Formalització

Adjudicatari: AON - MARCH JLT CAIB
Data de formalització del contracte: 15/10/2013
Termini d'execució de contracte: 2 anys

Anuncis de formalització

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-B-2018-14567.pdf
Data: 08/03/2018
Publicat en: BOE
Anunci (PDF de 168KB)  

Segell de temps


Formalitzacions (PDF de 126KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears