Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Explotació dels aparcaments situats en el parc natural de Mondragó

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 07/2013
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 49.000,00 Euros
IVA: 10.290,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 59.290,00 Euros
Altres conceptes: Cànon a favor d'Espais de Natura Balear mínim anual de 49.000,00 euros
Cànon per a l'Administració: 0,00
Tarifes: Veure plecs
Durada del contracte: 4 anys, amb possibilitat de pròrroga per 2 anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 270KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1784KB)  
Documentació a esmenar pels licitadors (PDF de 994KB)  
Licitadors admesos i exclosos (PDF de 409KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1733KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 402KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 859KB)  

Anuncis de licitació

Data: 14/05/2013
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 70KB)  

Data: 30/04/2013
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 71KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 29/05/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 29/05/2013 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 20/06/2013
Data d'obertura de proposicions: 10/07/2013
Data de proposta d'adjudicació: 08/08/2013

Adjudicació

Adjudicatari: ESTEL DE LLEVANT
Cànon: 112.580,00 Euros
Data de l'adjudicació: 30/08/2013
Document d'adjudicació (PDF de 1126KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 103KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 416KB)  

Formalització

Adjudicatari: Estel de Llevant
Data de formalització del contracte: 07/10/2013
Termini d'execució de contracte: 4 anys
Data d'inici: 01/11/2013
Data prevista d'acabament: 31/10/2017

Més informació

ATÈS QUE S'HA DETECTAT UNA ERRADA EN ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, EN DATA 2 DE MAIG DE 2013 S'HAN PUBLICAT EN EL PERFIL ELS PLESC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CORRECTES. AQUESTS PLECS SON ELS QUE REGEIXEN EL CONTRACTE LA DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES ÉS DIA 15/05/2013 A LES 14:00, ATÈS QUE L'ANUNCI DEL BOIB (PUBLICAT DIA 30/04/2013) ESTABLEIX UN TERMINI DE QUINZE DIES COMPTADORS A PARTIR DEL DIA SEGÜENT DE LA PUBLICACIÓ. PER TANT ES RECTIFICA LA DATA ERRÒNIA DE FINALITZACIÓ DE PRESENTACIÓ D'OFERTES DE 14/05/2013 I ES CONFIRMA QUE LA DATA CORRECTA ÉS 15/05/2013 S'HA ADJUNTAT L'INFORME RELATIU A LES MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS IMPORTANT!! EN EL BOIB DE DIA 14 DE MAIG S'HA PUBLICAT LA RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DELS NOUS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DE BASES DEL CONTRACTE. AIXÍ MATEIX S'HA OBERT UN NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS, IGUAL A L'INICIALMENT PREVIST. DIA 15 DE MAIG ES PUBLIQUEN ELS NOUS PLECS, DE TÈCNIQUES I DE BASES, MODIFICATS, QUE REGIRAN EL CONTRACTE. LA DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES ÉS DIA 29 DE MAIG DE 2013 A LES 14:00H 10/07//2013: Convocatòria Mesa. Obertura sobre 2 i 3. Aquesta Mesa és de CARÀCTER PÚBLIC i tendrà lloc a les 12:00 h a la sala de juntes de les oficines de l'IBANAT, c/ Gremi Corredors, 10 1ª planta, Son Rossinyol Palma 08/08/2013: Convocatòria Mesa. Proposta adjudicació. Aquesta Mesa és de CARÀCTER PÚBLIC i tendrà lloc a les 09:00 h a la sala de juntes de les oficines de l'IBANAT, c/ Gremi Corredors, 10 1ª planta, Son Rossinyol Palma

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears