Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

SERVEI D'INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA DE LES BOIES I BARQUES A LES ZONES LIC DEL PROJECTE "LIFE POSIDÒNIA" A LES ILLES BALEARS

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 08/2013
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 15.000,00 Euros
IVA: 3.150,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 18.150,00 Euros
Altres conceptes: cànon mínim anual a favor d'Espais de Natura Balear
Durada del contracte: 4 anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 278KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 7614KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 263KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 223KB)  

Anuncis de licitació

Data: 06/05/2013
Publicat en: BOE
Anunci (PDF de 73KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 21/05/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 21/05/2013 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA
Cànon: 60.000,00 Euros
Data de l'adjudicació: 05/06/2013
Document d'adjudicació (PDF de 1812KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 44KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 84KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 07/06/2013
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 07/06/2013 fins a 25/06/2013

Formalització

Adjudicatari: CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, SL
Data de formalització del contracte: 07/06/2013
Termini d'execució de contracte: 4 anys
Data d'inici: 07/06/2013
Data prevista d'acabament: 06/06/2017

Més informació

27/05/2013: Convocatòria Mesa. Obertura sobre 2 i 3. Aquesta Mesa és de caràcter públic i tendrà lloc a les 16:00 h a la sala de juntes de les oficines d'Espais de Natura Balear, c/ Gremi Corredors, 10 1ª planta, Son Rossinyol Palma

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears