Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Subministrament en règim d'arrendament sense opció a compra "Renting" i manteniment d'un equip d'impressió de reprografia de la conselleria de Presidència.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2013 1033
CPV: 30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 215.942,40 Euros
IVA: 45.347,90 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 261.290,30 Euros
Sistema de determinació del preu: vegeu lletres A1 i A2 del PCA
Durada del contracte: 48 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 260KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 223KB)  
Correcció d'errades (PDF de 252KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 210KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 64KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 65KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 75KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8141/516798/anunci-de-la-licitac...
Data: 28/05/2013
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2013-20442
Data: 28/05/2013
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156516-2013:TEXT:ES:HTML
Data: 14/05/2013
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 17/06/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 17/06/2013 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 02/07/2013
Data d'obertura de proposicions: 05/07/2013 a les 9.30h a la Conselleria de Presidència
Data d'obertura de proposicions: 12/07/2013 a les 13.30h a la Conselleria de Presidència
Data de proposta d'adjudicació: 12/07/2013 a les 13.30h a la Conselleria de Presidència

Adjudicació

Adjudicatari: XEROX ESPAÑA SAU
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 159.350,40 Euros
IVA: 33.463,58 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 192.813,98 Euros
Data de l'adjudicació: 25/07/2013
Observacions: ARRENDAMENT: 39.408,00¤; IVA 8.275,68¤; TOTAL 47.683,68¤ MANTENIMENT: Preu unitari fotocòpia/impressió B/N 0,003000¤; IVA 0,000630¤; TOTAL 0,003630¤ Preu unitari fotocòpia/impressió color 0,036100¤; IVA 0,007581¤; TOTAL 0,043681¤
Document d'adjudicació (PDF de 368KB)  
Licitadors (PDF de 43KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 153KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 163KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 29/07/2013
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 16/08/2013 fins a 21/08/2013

Formalització

Adjudicatari: XEROX ESPAÑA SAU
Data de formalització del contracte: 26/08/2013
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 159.350,40 Euros
IVA: 33.463,58 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 192.813,98 Euros
Termini d'execució de contracte: 48 mesos
Observacions: ARRENDAMENT: 39.408,00¤; IVA 8.275,68¤; TOTAL 47.683,68¤ MANTENIMENT: ARRENDAMENT: 39.408,00¤; IVA 8.275,68¤; TOTAL 47.683,68¤ MANTENIMENT: Preu unitari fotocòpia/impressió B/N 0,003000¤; IVA 0,000630¤; TOTAL 0,003630¤ Preu unitari fotocòpia/impressió color 0,036100¤; IVA 0,007581¤; TOTAL 0,043681¤

Més informació

Contracte PRORROGAT per sis mesos , d'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència de data 1 de setembre de 2017

Segell de temps


Formalitzacions (PDF de 188KB)  
Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic