Govern de les Illes Balears

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte de subministrament de 42 terminals TETRA portàtils i 17 terminals TETRA móbils, amb accesoris i serveis de programació, instal·lació i formació inclosos, compatibles amb la xarxa TETRAIB del Govern de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 1/2014
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 62.752,07 Euros
IVA: 13.177,93 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 75.930,00 Euros
Durada del contracte: màxim de 30 dies a comptar des del dia següent al de formalització del contracte

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 286KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1186KB)  
Annex I (PDF de 406KB)  
Annex II (PDF de 120KB)  
Annex III (PDF de 366KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 163KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 776KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 255KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 411KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació:  28/02/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 28/02/2014 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: S'avisarà oportunament als licitadors per fax o correu electrònic, si n'és el cas
Data de proposta d'adjudicació: 29/04/2014, 12:00 h. Sala CECOP Seib112

Adjudicació

Adjudicatari: Level Electronics, S.L.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 50.201,67 Euros
IVA: 10.542,35 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 60.744,02 Euros
Data de l'adjudicació: 14/05/2014
Document d'adjudicació (PDF de 772KB)  
Resum de les puntuacions (PDF de 690KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 16/05/2014
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: Level Electronics, S.L:
Data de formalització del contracte: 22/05/2014

Més informació

L'oferta tècnica amb els requisits mínims establerts al Plec de Prescripcions tècniques s'adjuntarà al sobre número 4

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 69KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU):
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, edifici Es Pinaret, Es Pont d'Inca, 07141 Marratxí -
Telèfon 971784266 - Fax 971784112 - Correu electrònic