Govern de les Illes Balears

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Adquisició:16 torres de vigilància per a la seguretat i protecció a les platges de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 2/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 103.448,27 Euros
IVA: 16.551,73 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 120.000,00 Euros
Durada del contracte: Sis setmanes, comptadores des del dia següent de la signatura del contracte

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 264KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 224KB)  
Documentació a esmenar pels licitadors (PDF de 98KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 30/03/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 30/03/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 31/03/2009
Data d'obertura de proposicions: Sobre 4: dia 7/04/2009, 11:00 h. Sobres 2 i 3: dia 17/04/2009, 10:00 h.
Data de proposta d'adjudicació: 24/04/2009, 11:00 h.

Català - Castellano
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU):
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, edifici Es Pinaret, Es Pont d'Inca, 07141 Marratxí -
Telèfon 971784266 - Fax 971784112 - Correu electrònic