Govern de les Illes Balears

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Adquisició de 135 desfibril·ladors semiautomàtics

Dades generals

Òrgan de contractació: Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 4/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 135.775,86 Euros
IVA: 9.504,31 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 145.280,17 Euros
Durada del contracte: Un mes, comptador a partir del dia següent de la signatura del contracte

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 265KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 81KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 06/04/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 06/04/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 14/04/2009, 9:30 h.
Data d'obertura de proposicions: Sobres 2 i 3: 12/05/2009, 9:30 h, sala función pública, Conselleria d'Interior
Data de proposta d'adjudicació: 27/05/2009, 11:00 h., SALA FIOP (CONSELLERIA D'INTERIOR)

Més informació

Atenció!: S'ha modificat l'import de l'IVA així com l'import total corresponent al pressupost base de licitació (IVA inclós), ja que no és d'aplicació el tipus impositiu general de l'IVA del 16%, sinò el tipus reduït del 7%. S'ha publicat la correcció de dades en el BOIB dia 21/03/2009, havent de computar-se el termini establert per a la presentació de proposicions a partir del nou anunci en el BOIB.

Català - Castellano
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU):
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, edifici Es Pinaret, Es Pont d'Inca, 07141 Marratxí -
Telèfon 971784266 - Fax 971784112 - Correu electrònic