Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Concurs d'idees a nivell d'avantprojecte d'un edifici d'habitatges protegits a Son Servera.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Administratiu especial
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 153KB)  
Altres (PDF de 279KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009052/p38.pdf
Data: 09/04/2009
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009040/p129.pdf
Data: 19/03/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/06/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 22/06/2009 a les 14.00 h

Més informació

Concurs d'avantprojectes regulat per les normes especials aplicables als concurso de projectes segons la clàusula novena de les Instruccions Internes de l'IBAVI. Modificació dels apartats 2.4 i 2.6.E) de les bases, per acord de la Comissió Executiva de 31-03-09. Correcció d'error de transcripció: a l'apartat 2.8.1. de les bases on diu 30.000 ¤, ha de dir 20.000 ¤ (acord Comissió Executiva de 27-02-09, d'aprovació de les bases de la convocatòria).

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic