Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei de direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i redacció de la documentació final de l'obra per a l'adequació de l'espai per al Servei de Radioteràpia en l'hospital General Mateu Orfila

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PA 219/15
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 58.916,44 Euros
IVA: 12.372,45 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 71.288,89 Euros
Durada del contracte: des de la formalització del contracte fins la certificació i liquidació final d'obra

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 369KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 567KB)  
Annex I (PDF de 414KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 49KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 91KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 83KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10374/seccio-v-anuncis/475
Data: 22/09/2015
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 133KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 02/10/2015
Data límit de presentació d'ofertes: 08/10/2015 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): aprox. entre el 15/10/2015 y 19/10/2015

Adjudicació

Adjudicatari: Vicenç Benéitez Rodríguez
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 44.444,44 Euros
IVA: 9.333,33 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 53.777,77 Euros
Data de l'adjudicació: 20/11/2015
Document d'adjudicació (PDF de 120KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 25/11/2015 fins a 11/12/2015

Formalització

Adjudicatari: Vicenç Benéitez Rodríguez
Data de formalització del contracte: 14/12/2015
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 44.444,44 Euros
IVA: 9.333,33 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 53.777,77 Euros
Termini d'execució de contracte: hasta la certificación final y liquidación final de la obra
Data d'inici: 02/01/2016

Més informació

Per a més informació us podeu posar en contacte amb el Departament de Contractació Administrativa al telèfon 971175600 ext.: 76586 o a l'adreça electrònica: departamentodecontratacion@ibsalut.es Catalina M. Reynés Llobera

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 94KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 96KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 127KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears