Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Suport i manteniment de components i llicències de SAP Business Suite tal com detalla el plec de de prescripcions tècniques, per als anys 2016 i 2017

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2015 5613
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.880.188,46 Euros
IVA: 394.839,58 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.275.028,04 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 1.880.188,46 Euros
IVA: 394.839,58 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 2.275.028,04 Euros
Durada del contracte: 24 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 327KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 487KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 81KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 209KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 101KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 136KB)  

Anuncis de licitació

Anunci (PDF de 172KB)  

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394312-2015:TEXT:ES:HTML
Data: 07/11/2015
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 14/12/2015 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: INFORMATICA EL CORTE INGLES SA
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.781.974,03 Euros
IVA: 374.214,54 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.156.188,57 Euros
Data de l'adjudicació: 07/01/2016
Document d'adjudicació (PDF de 217KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 08/01/2016
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 28/01/2016 fins a 02/02/2016

Formalització

Adjudicatari: INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA
Data de formalització del contracte: 01/02/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.707.725,11 Euros
IVA: 358.622,27 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.066.347,38 Euros
Termini d'execució de contracte: Des de la signatura del contracte fins al 31 de desembre de 2017
Data d'inici: 01/02/2016
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Més informació

Debido a que hay una discrepancia en cuanto al lugar de presentación de ofertas entre el Pliego de Cláusulas Administrativas y el anuncio en el DOUE de este expediente, se informa que preferentemente se presenten en la dirección siguiente: Unidad Administrativa de Contratación C/ Montenegro, 5 Atès que hi ha una discrepància en quant al lloc de presentació d'ofertes entre el Plec de clàusules administratives particulars i l'anunci en el DOUE d'aquest expedient, s'informa que preferentment es presentin en la direcció següent: Unitat Administrativa de Contractació c/ de Montenegro, 5 07012 Palma ACLARACIÓN SOBRE LA CLAÚSULA 24.8 del PCAP: Dado que la naturaleza del contrato no lo permite, no es posible la adqusisición de la propiedad intelectual de los trabajos realizados por parte de la Adminsitración 07012 Palma

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 122KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 125KB)  
Adjudicacions (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 127KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -