Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Contracte de serveis de de manteniment d`equips IBM durant l`any 2016

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2015/5811
CPV: 50300000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 409.249,77 Euros
IVA: 85.942,45 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 495.192,22 Euros
Durada del contracte: 12 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 347KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 273KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 81KB)  

Anuncis de licitació

Accés: https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/25/
Data: 25/11/2015
Publicat en: BOE
Anunci (PDF de 172KB)  

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394460-2015:TEXT:ES:HTML
Data: 07/11/2015
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/12/2015
Data límit de presentació d'ofertes: 14/12/2015 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motiu: Desistiment
Motivació: DESISTIMENT PROCEDIMENT CONTRACTACIÓ EXP. CONTR 2015/5811
Resolució (PDF de 192KB)  
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 2

Més informació

Atès que hi ha una discrepància en quant al lloc de presentació d'ofertes entre el Plec de clàusules administratives particulars i l'anunci en el DOUE d'aquest expedient, s'informa que preferentment es presentin en la direcció següent: Unitat Administrativa de Contractació c/ de Montenegro, 5 07012 Palma Debido a que hay una discrepancia en cuanto al lugar de presentación de ofertas entre el Pliego de Cláusulas Administrativas y el anuncio en el DOUE de este expediente, se informa que preferentemente se presenten en la dirección siguiente: Unidad Administrativa de Contratación C/ Montenegro, 5 07012 Palma

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 122KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 122KB)  
Procediments arxivats (PDF de 123KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -