Govern de les Illes Balears

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

5787/2015 Servei de mitjans aeris per a la lluita contra els incendis forestals a la CAIB: aeronau de vigilància, coordinació i observació (ACO)

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 5787/2015
CPV: 60442000 - Servicios de extinción aérea de incendios forestales
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 516.400,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 516.400,00 Euros
Durada del contracte: Des del 01/05/2016 fins el 30/04/2018

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 6915KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 3572KB)  
Correcció d'errades (PDF de 87KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 3878KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 5772KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 792KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/05/pdfs/BOE-B-2016-287.pdf
Data: 05/01/2016
Publicat en: BOE

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10422/seccio-v-anuncis/475
Data: 24/12/2015
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446265-2015:TEXT:ES:HTML
Data: 19/12/2015
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 26/01/2016 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: MARTINEZ RIDAO AVIACION, SL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 510.000,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 510.000,00 Euros
Data de l'adjudicació: 15/03/2016
Document d'adjudicació (PDF de 534KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 18/03/2016
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 08/04/2016

Formalització

Adjudicatari: MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, SL
Data de formalització del contracte: 18/04/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 510.000,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 510.000,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 24 mesos
Data d'inici: 01/05/2016
Data prevista d'acabament: 30/04/2018

Més informació

Se ha procedido a la corrección de un error en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la cual se puede consultar en el apartado de documentación general.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 96KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 126KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -