Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Suport i manteniment de llicencies i components Oracle de la CAIB

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2015/5927
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 307.760,00 Euros
IVA: 64.629,60 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 372.389,60 Euros
Durada del contracte:  12 MESOS (DES DE LA DATA DE FIRMA DEL CONTRACTE)

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 334KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 185KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 81KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 131KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 139KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 151KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/02/pdfs/BOE-B-2016-3195.pdf
Data: 02/02/2016
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6708-2016:TEXT:ES:HTML
Data: 09/01/2016
Publicat en: DOUE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:681-2016:TEXT:ES:HTML
Data: 02/01/2016
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/02/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 16/02/2016 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: ORACLE IBERICA SRL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 307.760,00 Euros
IVA: 64.629,60 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 372.389,60 Euros
Data de l'adjudicació: 01/04/2016
Document d'adjudicació (PDF de 254KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 01/04/2016
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 20/04/2016 fins a 25/04/2016

Formalització

Adjudicatari: ORACLE IBERICA SRL
Data de formalització del contracte: 23/04/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 307.760,00 Euros
IVA: 64.629,60 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 372.389,60 Euros
Termini d'execució de contracte: Des del 23 d'abril de 2016 fins al 22 d'abril de 2017
Data d'inici: 23/04/2016
Data prevista d'acabament: 22/04/2017

Més informació

S'HA MODIFICAT LA DATA LIMIT D'OBTENCIÓ DE DOCUMENTS I INFORMACIÓ, I LA DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES,QUE ERA ERRÒNEA. LA DATA CORRECTA ÉS 16/02/2016. SE HA MODIFICADO LA FECHA LÍMITE DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS Y INFORMACIÓN, Y LA FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, QUE ERA ERRÓNEA. LA FECHA CORRECTA ES 16/02/2016

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 92KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 124KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 126KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -