Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

A partir del 24 de julio de 2017 todas las entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental publican sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/)

Licitaciones con plazo de presentación de ofertas cerrado

TRASLADO DE 2 COCHES DE TREN DIESEL DESDE LOS TALLERES DE SON RULLÁN HASTA LA ANTIGUA BASE MILITAR DE SON TOUS

Datos generales

Órgano de contratación: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Otros
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: CME 20/16
Presupuesto de gasto máximo (IVA excluido): 7.000,00 Euros
IVA: 1.470,00 Euros
Presupuesto de gasto máximo (IVA incluido): 8.470,00 Euros

Documentación general

Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (PDF de 2337KB)  
Anexo I (PDF de 34KB)  

Fechas de interés

Fecha límite de presentación de ofertas: 09/03/2016 a las 10.00 horas

Más información

Avui dia 2 de març s'ha inclòs una nota aclatòria a l'apartat annex I La present licitació correspon a un Contracte Menor amb publicitat. Tots els interessats en participar en aquesta licitació podran recabar la documentació tècnica així com qualsevol altra informació relativa a aquest expedient, directament a la següent adreça de correu electrònic corresponent al responsable tècnic del contracte: ebohigas@trensfm.com. Així mateix es podrà sol·licitar una cita amb el responsable esmentat (Emilio Bohigas) telefonant al 871 930 000. Les ofertes s'hauran de presentar en un sobre tancat, al registre d'entrada de SFM, a l'atenció del responsable del contracte, dins el termini previst, i amb la documentació que els indicarà el citat responsable tècnic.

Sello de tiempo


Licitaciones con plazo de presentación de ofertas abierto (PDF de 62KB)  
Licitaciones con plazo de presentación de ofertas cerrado (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears