Govern de les Illes Balears

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Subministrament d'equipament informàtic i de comunicacions per a la plataforma tecnològica del SEIB112

Dades generals

Òrgan de contractació: Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 3/2016
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 80.234,71 Euros
IVA: 16.849,29 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 97.084,00 Euros
Durada del contracte: termini màxim de 60 dies naturals, a comptar des del dia següent al de formalització del contracte

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 312KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 277KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 59KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 247KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 157KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 18/03/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 18/03/2016 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 31/03/2016
Data d'obertura de proposicions: 15/04/2016
Data de proposta d'adjudicació: 11/05/2016

Adjudicació

Adjudicatari: TEKNOSERVICE, SL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 79.889,00 Euros
IVA: 16.776,69 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 96.665,69 Euros
Data de l'adjudicació: 24/05/2016
Document d'adjudicació (PDF de 228KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 06/06/2016
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Més informació

Obertura sobre 1: 31/03/2016, 12:00 h., Sala CECOP SEIB112 (C. de Francesc Salvà i Pizà, s/n, Es Pont d'Inca, Marratxí) Obertura sobres 2 i 3: 15/04/2016, 10:00 h. Sala CECOP SEIB112 (C. de Francesc Salvà i Pizà, s/n, Es Pont d'Inca, Marratxí) Proposta d'ajudicación: 11/05/2016, 12:00 h. Sala CECOP SEIB112 (C. de Francesc Salvà i Pizà, s/n, Es Pont d'Inca, Marratxí)

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 65KB)  
Adjudicacions (PDF de 123KB)  
Català - Castellano
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU):
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, edifici Es Pinaret, Es Pont d'Inca, 07141 Marratxí -
Telèfon 971784266 - Fax 971784112 - Correu electrònic