Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Servei d'una campanya publicitària per divulgar l'entrada en vigor de l'Impost del Turisme Sostenible

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2016 802
Lots: Lot 1 Creativitat Import net: 6.352,00¤ Import total: 7.685,92¤ Lot 2 Difusió Import net :75.696,56¤ Import total: 91.592,84¤
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 82.048,56 Euros
IVA: 17.230,20 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 99.278,76 Euros
Durada del contracte: Agosto de 2016

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 387KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 114KB)  
Altres (PDF de 896KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10471/seccio-v-anuncis/475
Data: 05/04/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 21/04/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 21/04/2016 a les 10.00 h

Procediment arxivat

Motivació: Resolució de la consellera de Presidència per la qual s'acorda deixar sense efecte l'anunci de la present licitació i ordenar un nou anunci
Resolució (PDF de 896KB)  

Més informació

RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DE PRESIDENCIA PER LA QUAL S'ACORDA DEIXAR SENSE EFECTE L'ANUNCI DE LA LICITACIÓ DE LA CAMPANYA PUBLICITÀRIA PER DIVULGAR L'ENTRADA EN VIGOR DE L'IMPOST DEL TURISME SOSTENIBLE I ORDENAR LA PUBLICACIÓ D'UN NOU ANUNCI DE LICITACIÓ. (podeu veure la Resolució en Altres)

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Procediments arxivats (PDF de 93KB)  
Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic