Govern de les Illes Balears

Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Projecte de consolidació dels forjats de l'edifici de Ca'n Xoroi, del terme municipal de Fornalutx.

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 23/2014
CPV: 45212350 - Edificios de interés histórico o arquitectónico
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 81.274,65 Euros
IVA: 16.852,62 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 98.127,27 Euros
Durada del contracte: 4 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 459KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (ZIP de 5470KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 624KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1138KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1161KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 3366KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10524/582848/anunci-de-licitacio...
Data: 21/07/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/08/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 16/08/2016 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 16/09/2016
Data d'obertura de proposicions: 23/09/2016
Data de proposta d'adjudicació: 16/11/2016

Adjudicació

Adjudicatari: Sort d'Enfora, S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57275653
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 68.156,20 Euros
IVA: 14.312,80 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 82.469,00 Euros
Data de l'adjudicació: 05/12/2016
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 7
Document d'adjudicació (PDF de 1074KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 508KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 3675KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 14/12/2016
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: Sort d'Enfora, S.L.
Data de formalització del contracte: 16/12/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 68.156,20 Euros
IVA: 14.312,80 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 82.469,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 mesos
Data d'inici: 24/01/2017
Data prevista d'acabament: 24/05/2017
Cessió del contracte: no
Subcontractació: 10,85%

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 124KB)  
Adjudicacions (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 127KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -