Govern de les Illes Balears

Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Projecte d'instal·lacions poliesportives de Na Ramona, Camí Vell de la Colònia de Sant Jordi, del terme municipal de Ses Salines.

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 11/2014
CPV: 45230000 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 1.513.123,26 Euros
IVA: 317.352,33 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 1.830.475,59 Euros
Durada del contracte: 5 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 452KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (ZIP de 22532KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 577KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1902KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 277KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 5142KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10523/582862/anunci-de-licitacio...
Data: 19/07/2016
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 151KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/08/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 16/08/2016 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 14/09/2016
Data d'obertura de proposicions: 26/09/2016
Data de proposta d'adjudicació: 16/11/2016

Adjudicació

Adjudicatari: UTE Amer e Hijos, S.A. - Fieldturf Poligras, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): U16500217
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.091.939,42 Euros
IVA: 229.307,28 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 1.321.246,70 Euros
Data de l'adjudicació: 01/12/2016
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 18
Document d'adjudicació (PDF de 1194KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 532KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 9144KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 13/12/2016
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: UTE Amer e Hijos, S.A. - Fieldturf Poligras, S.A.
Data de formalització del contracte: 23/12/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.091.939,42 Euros
IVA: 229.307,28 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 1.321.246,70 Euros
Termini d'execució de contracte: 5 mesos
Data d'inici: 23/01/2017
Data prevista d'acabament: 23/06/2017
Cessió del contracte: no
Subcontractació: 17,8%

Més informació

Observat l'error on diu que es proposa com a adjudicatària l'entitat AMER E HIJOS, S.A., ha de dir l'UTE AMER E HIJOS, S.A. - FIELDTURF POLIGRAS, S.A. En data 21 de juliol de 2016 l'Ajuntament de Ses Salines nomenà coordinador de seguretat i salut de l'obra el Sr. Tomeu Ginard Fullana. En data 10 de març de 2017 la Comissió Mixta de Seguiment i de Control del conveni de col·laboració entre el Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics i l'Ajuntament de Ses Salines es va reunir amb motiu de les conclusions de la direcció facultativa relatives a les deficiències del projecte detectades amb la iniciació de l'execució de les obres. S'acordà l'emissió d'un informe dels tècnics facultatius, els quals consensuaran la solució que s'adoptarà en relació a les deficiències informades, fet que derivarà en la corresponent modificació del projecte d'obres.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 125KB)  
Adjudicacions (PDF de 129KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -