Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte d'obres de les adaptacions necessàries per a l'obertura al públic dels jardins de Marivent

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2016 3683
CPV: 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 242.983,17 Euros
IVA: 51.026,46 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 294.009,63 Euros
Durada del contracte: Des del 02/02/2017 amb una durada de 3 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 420KB)  
Documentació complementària (PDF de 10814KB)  
Altres (PDF de 144KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 457KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 3587KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 768KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 379KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10547/seccio-v-anuncis/475
Data: 10/09/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 07/10/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 07/10/2016 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 14/10/2016 a les 12:00
Data d'obertura de proposicions: 19/10/2016 a les 9:00 h Sala Premsa planta baixa

Adjudicació

Adjudicatari: Construcciones Llabrés Feliu, SLU
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 179.807,55 Euros
IVA: 37.759,58 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 217.567,13 Euros
Data de l'adjudicació: 28/12/2016
Document d'adjudicació (PDF de 1736KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 30/12/2016
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.

Formalització

Adjudicatari: Construcciones Llabrés Feliu, SLU
Data de formalització del contracte: 16/01/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 179.807,55 Euros
IVA: 37.759,58 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 217.567,13 Euros
Termini d'execució de contracte: 1 mes des de l'acta de comprovació del replanteig
Observacions: Aquest contracte està supeditat a l'acta de comprovació del replanteig

Més informació

La documentació corresponent al projecte d'execució es lliurarà únicament a les dependències de la Unitat Administrativa de Contractació. La documentación correspondiente al proyecto de ejecución se entregará únicamente en las dependencias de la Unidad Administrativa de Contratación.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 96KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 126KB)  
Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic