Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Execució de les obres de rehabilitació del CEIP Montaura, TM Mancor de la Vall

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 023-2016
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 205.163,14 Euros
IVA: 43.084,26 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 248.247,40 Euros
Durada del contracte: 4 MESOS, amb les particularitats indicades als PCP

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 698KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 7992KB)  
Altres (PDF de 65KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1297KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 821KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 977KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1025KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 756KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 709KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10561/586052/anunci-de-licitacio...
Data: 11/10/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 07/11/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 07/11/2016 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 17/11/2016 a les 8:45 hores (NO PUBLICA)
Data d'obertura de proposicions: ESMENES - 24/11/2016 a les 9:15 hores (NO PÚBLICA)
Data d'obertura de proposicions: 01/12/2016 a les 9:15 hores (PÚBLICA)
Data de proposta d'adjudicació: 15/12/2016 a les 08:35 hrs. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: FINQUES LA TRAPA SL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 167.208,00 Euros
IVA: 35.113,68 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 202.321,68 Euros
Data de l'adjudicació: 26/01/2017
Document d'adjudicació (PDF de 230KB)  

Formalització

Adjudicatari: FINQUES LA TRAPA SL
Data de formalització del contracte: 01/02/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 167.208,00 Euros
IVA: 35.113,68 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 202.321,68 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 mesos, amb les particularitats PCP i contracte
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 27280KB)  
Cessió del contracte: No
Subcontractació: Veure annex 1 del contracte

Més informació

***NOU 07/11/2016. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. VEURE "ALTRES"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 126KB)  
Adjudicacions (PDF de 128KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic