Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

A partir del 24 de julio de 2017 todas las entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental publican sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/)

Formalizaciones

Servicios de asesoramiento en materia contable, fiscal y presupuestario, i gestión del proceso de disolución y extinción de la SA y traspaso a una nueva EPE

Datos generales

Órgano de contratación: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: 08/2016
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 44.000,00 Euros
IVA: 9.240,00 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 53.240,00 Euros
Duración del contrato: 2 anys

Documentación general

Pliego de cláusulas administrativas particulares (application/x-download de 344KB)  
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (application/x-download de 151KB)  

Fechas de interés

Fecha límite de obtención de documentos e información: 24/11/2016
Fecha límite de presentación de ofertas: 24/11/2016 a las 14.00 horas

Adjudicación

Adjudicatario: Soler Economistas y Asociados, SL
Presupuesto de adjudicación (IVA excluido): 34.440,00 Euros
IVA: 7.232,40 Euros
Presupuesto de adjudicación (IVA incluido): 41.672,40 Euros
Otros conceptos: go
Fecha de la adjudicación: 23/01/2017
Documento de adjudicación (application/x-download de 2259KB)  

Formalización

Adjudicatario: Soler Economistas y Asociados, SL
Fecha de formalización del contrato: 01/02/2017
Presupuesto de adjudicación (IVA excluido): 34.440,00 Euros
IVA: 7.232,40 Euros
Presupuesto de adjudicación (IVA incluido): 41.672,40 Euros
Plazo de ejecución del contrato: 31/12/2018
Información sobre la formalización del contrato (application/x-download de 16965KB)  

Más información

Aclariments del Plec de Prescipcions Tècniques (10/11/16): On diu "realització de la valoració" ha de dir "assistència a la realització de la valoració". És a dir, quant a la valoració dels actius i passius, els treballs consistiran en assistir completament a l'empresa tasadora i treballar-hi conjuntament - Els treballs relatius al punt 5 del "Contingut i descripció dels serveis a prestar" consistiran en l'elaboració d'un projete de traspàs d'actius i passius, sense liquidació, a la nova entitat pública empresarial, juntament amb totes les feines associasdes (registre mercantil, publicitat, informació a creditors i proveïdors...) per dur a terme el traspàs efectiu i finalment la dissolució de la SA. - Respecte els requisits tècnics, s'ha d'explicar la compatibilitat amb altres programes comptables i amb Odoo, concretament, el nivell d'integració que es podria assolir per tal d'incorporar informació ja existent amb A3. Aclariment al Plec de Clàusules Administratives: Als quadres A1, N i model d'oferta econòmica on diu "realització de la valoració" ha de dir "assistència a la realització de la valoració". Atesos els aclariments anteriors, s'amplia el termini de presentació de les ofertes de dia 21 de novembre a dia 24 de novembre a les 14:00 h.

Sello de tiempo


Licitaciones con plazo de presentación de ofertas abierto (PDF de 120KB)  
Licitaciones con plazo de presentación de ofertas cerrado (PDF de 120KB)  
Adjudicaciones (PDF de 121KB)  
Formalizaciones (PDF de 123KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears