Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei per a la compra d'espais destinats a la publicitat institucional del Govern de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2016 7286
CPV: 79341200 - Servicios de gestión publicitaria
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.652.892,56 Euros
IVA: 347.107,44 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.000.000,00 Euros
Durada del contracte: 1 any

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 555KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 541KB)  
Altres (PDF de 150KB)  
Correcció d'errades (PDF de 151KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 492KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 448KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 671KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 641KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 699KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 415KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-B-2017-2721.pdf
Data: 18/01/2017
Publicat en: BOE

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10599/589601/resolucio-de-la-sec...
Data: 07/01/2017
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:003425-2017:TEXT:ES:HTML&ticke...
Data: 05/01/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/02/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 13/02/2017 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 17/02/2017 11:30
Data d'obertura de proposicions: 23/02/2017 11:00

Adjudicació

Adjudicatari: Proximia Havas, SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B63968267
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.652.892,56 Euros
IVA: 347.107,44 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.000.000,00 Euros
Data de l'adjudicació: 16/03/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 7
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 17/03/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 21/04/2017 fins a 28/04/2017

Formalització

Adjudicatari: Proximia Havas, SL
Data de formalització del contracte: 18/04/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.652.892,56 Euros
IVA: 347.107,44 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.000.000,00 Euros
Termini d'execució de contracte: Fins 31 de desembre de 2018
Data d'inici: 18/04/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2018

Més informació

Els dubtes s'han d'adreçar per escrit al correu electrònic: contractaciopresidencia@caib.es Les respostes es publicaran en aquest perfil a l'arxiu "ALTRES" Subsanación documentación: "CORRECCIÓ D'ERRADES"

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 123KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 129KB)  
Adjudicacions (PDF de 129KB)  
Formalitzacions (PDF de 130KB)  
Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic