Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Procediment contractació execució de la fase I (equipament escolar) de les obres de 40 allotjaments dotacionals a Maó.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.108.627,75 Euros
IVA: 77.603,94 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.186.231,69 Euros
Durada del contracte: 11 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 248KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 43KB)  
Correcció d'errades (PDF de 75KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009127/p16.pdf
Data: 29/08/2009
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009099/p90.pdf
Data: 09/07/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 23/07/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 23/07/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 29/07/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CONSTRUCCIONES LLABRÉS FELIU, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 29/07/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 49KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 61KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 694KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: CONSTRUCCIONES LLABRÉS FELIU, S.A.

Més informació

09/07/2009 enviada al BOIB correcció d'errada detectada als apartats 4 i 5 (pressupost i fiança provisional) de la versió en llengua catalana de l'anunci 15270 (BOIB 99, 9-07-09). 03-08-09 Aclaració Plec de bases. La distribució dels 15 punts establerts a la clàusula XII 2.3, ha de ser de 7'5 (i no 5) pel termini, i de 7'5 (i no 5) per la planificació de l'obra.

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic