Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Millora d'accessibillitat del CEIP Sa Blanca Dona, TM Eivissa

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 009-2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 111.846,63 Euros
IVA: 23.487,79 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 135.334,42 Euros
Valor estimat del contracte: 111.846,63 Euros
Durada del contracte: 4 mesos
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1181KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 13388KB)  
Altres (PDF de 189KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 629KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1409KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1270KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10637/592882/anunci-de-licitacio...
Data: 06/04/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 19/04/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 19/04/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 27/04/2017 NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 11/05/2017, 10:20 HRS, NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 24/05/2017 a les 10:30 hores (PÚBLICA)

Adjudicació

Adjudicatari: CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B84968056
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 106.204,40 Euros
IVA: 22.302,88 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 128.507,28 Euros
Data de l'adjudicació: 19/06/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 3
Document d'adjudicació (PDF de 266KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 20/06/2017 fins a 23/06/2017

Formalització

Adjudicatari: CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL
Data de formalització del contracte: 28/06/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 106.204,40 Euros
IVA: 22.302,88 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 128.507,28 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 MESOS
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 38825KB)  
Cessió del contracte: NO PERMESA
Subcontractació: VEURE ANNEX 1

Més informació

***NOU 19/04/2017. PUBLICACIÓ D'EMPRESES PRESENTADES. VEURE "ALTRES"*** ***IMPORTANT (19/05/2017): EXCEPCIONALMENT LES MESES DE CONTRACTACIÓ ES CELEBRERAN A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (C/ D'ALFONS EL MAGNÀNIM, 29 A LA SALA DE REUNIONS DE LA SECRETARIA GENERAL A LA PLANTA TERCERA***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 123KB)  
Adjudicacions (PDF de 125KB)  
Formalitzacions (PDF de 127KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic