Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Servei de cuina i menjador per als centres sociosanitaris Oms-Sant Miquel i Son Güells

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 4-2017
CPV: 55523000 - Servicios de suministro de comidas para otras empresas e instituciones
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 493.998,40 Euros
IVA: 49.339,84 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 543.338,24 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 493.998,40 Euros
IVA: 49.399,84 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 543.398,24 Euros
Sistema de determinació del preu: Preu unitari pensió completa: 9.05 ¤, IVA exclòs
Lots: Lot 1: Servei de cuina i menjador per al centre Oms-Sant Miquel (pressupost, IVA exclòs: 339.490,20 ¤) Lot 2: Servei de cuina i menjador per al centre Son Güells (pressuposts, IVA exclòs: 154.508,20 ¤)
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 493.998,40 Euros
IVA: 49.339,84 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 543.338,24 Euros
Valor estimat del contracte: 987.996,80 Euros
Durada del contracte: Des del 23/07/2017 fins el 22/07/2018
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 400KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 347KB)  

Anuncis de licitació

Anunci (PDF de 141KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 12/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 12/05/2017 a les 14.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears