Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei de cuina i menjador per als centres sociosanitaris Oms-Sant Miquel i Son Güells

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 4-2017
CPV: 55523000 - Servicios de suministro de comidas para otras empresas e instituciones
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 493.998,40 Euros
IVA: 49.339,84 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 543.338,24 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 493.998,40 Euros
IVA: 49.399,84 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 543.398,24 Euros
Sistema de determinació del preu: Preu unitari pensió completa: 9.05 ¤, IVA exclòs
Lots: Lot 1: Servei de cuina i menjador per al centre Oms-Sant Miquel (pressupost, IVA exclòs: 339.490,20 ¤) Lot 2: Servei de cuina i menjador per al centre Son Güells (pressuposts, IVA exclòs: 154.508,20 ¤)
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 493.998,40 Euros
IVA: 49.339,84 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 543.338,24 Euros
Valor estimat del contracte: 987.996,80 Euros
Durada del contracte: Des del 23/07/2017 fins el 22/07/2018
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 400KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 347KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 239KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 141KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 914KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1717KB)  

Anuncis de licitació

Anunci (PDF de 141KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 12/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 12/05/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 19/05/2017, a les 9:00 hores
Data d'obertura de proposicions: 25/05/2017, a les 9:00 hores

Adjudicació

Adjudicatari: SERUNION SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A59376574
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 7,15 Euros
IVA: 0,72 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 7,87 Euros
Data de l'adjudicació: 29/06/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 5
Lot: 1
Document d'adjudicació (application/x-download de 1208KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 535KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 2015KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 29/06/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 21/07/2017 fins a 23/07/2017

Adjudicatari: EUREST COLECTIVIDADES SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B80267420
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 7,42 Euros
IVA: 0,74 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 8,16 Euros
Data de l'adjudicació: 30/06/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 5
Lot: 2
Document d'adjudicació (PDF de 1233KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 539KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 2014KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 22/07/2017

Formalització

Adjudicatari: EUREST COLECTIVIDADES SL UNIPERSONAL- LOT 2
Data de formalització del contracte: 22/07/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 126.852,91 Euros
IVA: 12.685,29 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 139.538,20 Euros
Termini d'execució de contracte: 12 mesos
Data d'inici: 23/07/2017
Data prevista d'acabament: 22/07/2018

Adjudicatari: SERUNION SAU
Data de formalització del contracte: 20/10/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 268.389,45 Euros
IVA: 26.838,95 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 295.228,40 Euros
Termini d'execució de contracte: UN ANY
Data d'inici: 01/11/2017
Data prevista d'acabament: 31/10/2018

Més informació

En cas que un licitador vulgui optar als dos lots, ha de presentar una oferta tècnica individualitzada per a cada lot. En el caso de que un licitador opte a los dos lotes, deberá prtesentar una oferta técnica individiualizada para cada lote. El conveni col·lectiu d'aplicació al personal a subrogar es el Conveni Col·lectiu del sector de l'hoteleria de les Illes Balears (BOIB núm. 103, de 31/07/2014). El personal a subrogar del lot 2 (Son Güells) percep el plus de transport. El convenio colectivo de aplicación al personal a subrogar es el Convenio Colectivo del sector de la hostelería de las Illes Balears (BOIB núm. 103, de 31/07/2014). El personal a subrogar del lote 2 (Son Güells) percibe el plus de transporte. Quant al personal a subrogar en el lot 1, s'informa que la "cap de centre" es troba adscrita al centre Oms-Sant Miquel en el TC2, si bé la seva dedicació al mateix és del 50% de la jornada. és a dir 20, hores setmanals i l'ajudant de cuina amb contracte 410 substitueix l'altra ajudant de cuina amb contracte 100 que està en situació i'I.T: Respecto al personal a subrogar en el lote 1, se informa que la "jefa de centro" se encuentra adscrita al centro Oms-Sant Miquel en el TC", si bien su dedicación al mismo es del 50% de la jornada. es decir, 20 horas semanales y la ayudante de cocina con contrato 410 sustituye a la otra ayudante de cocina con contrato 100 que está en situación de I.T.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 121KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 125KB)  
Adjudicacions (PDF de 190KB)  
Formalitzacions (PDF de 190KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears