Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Reforma de lavabos en el CEIP Establiments, TM Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 011-2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 79.106,42 Euros
IVA: 16.612,35 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 95.718,77 Euros
Valor estimat del contracte: 79.106,42 Euros
Durada del contracte: 84 dies
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1180KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 5498KB)  
Documentació complementària (PDF de 477KB)  
Altres (PDF de 193KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1284KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 874KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 2096KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1136KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 2874KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 4744KB)  
Acta de la setena Mesa de Contractació (PDF de 1046KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10645/593440/licitacio-del-contr...
Data: 25/04/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 08/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 08/05/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 24/05/2017 a les 09:00 hores (NO PÚBLICA)
Data de proposta d'adjudicació: 13/07/2017 a les 11:45 hores. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: SORT D'ENFORA SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57275653
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 65.962,98 Euros
IVA: 13.852,22 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 79.815,20 Euros
Data de l'adjudicació: 31/07/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 9
Document d'adjudicació (PDF de 262KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: SORT D'ENFORA SL
Data de formalització del contracte: 02/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 65.962,98 Euros
IVA: 13.852,22 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 79.815,20 Euros
Termini d'execució de contracte: 84 dies
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 42208KB)  
Cessió del contracte: NO PERMESA
Subcontractació: VEURE ANNEX 1

Més informació

***NOU 08/05/2017. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. VEURE "ALTRES"*** *** NOU 04/07/2017. RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ SOBRE PROCEDIMENTS VAD. VEURE "Documentació complementària***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 127KB)  
Adjudicacions (PDF de 130KB)  
Formalitzacions (PDF de 131KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic