Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Construcció del nou IES Santa Maria, TM Santa Maria del Camí

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 14-2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 5.175.783,95 Euros
IVA: 1.086.914,63 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 6.262.698,58 Euros
No s'aplica revisió de preus (art. 89 TRLCSP i l'art.8.3 de les IOC de l'IBISEC)
Valor estimat del contracte: 5.175.783,95 Euros
Durada del contracte: 14 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1101KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 160804KB)  
Documentació complementària (PDF de 4064KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1818KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1821KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 2737KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1416KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 3183KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 1136KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10646/593585/licitacio-del-contr...
Data: 27/04/2017
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 131KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 23/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 23/05/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 06/06/2017 NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 22/06/2017. 09:00 HRS. PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 13/07/2017 a les 12:00 hores. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: UTE VI SANTA MARIA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): U16536625
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 3.990.011,85 Euros
IVA: 837.902,49 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 4.827.914,34 Euros
Data de l'adjudicació: 28/07/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 18
Observacions: La UTE està formada per les empreses TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, SA i HERMANOS PARROT SA
Document d'adjudicació (PDF de 706KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 31/07/2017 fins a 04/08/2017

Formalització

Adjudicatari: UTE VI SANTA MARIA
Data de formalització del contracte: 02/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 3.990.011,85 Euros
IVA: 837.902,49 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 4.827.914,34 Euros
Termini d'execució de contracte: 14 mesos
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 45286KB)  
Cessió del contracte: NO PERMESA
Subcontractació: VEURE ANNEX 1

Més informació

Aquest contracte està cofinançat en un 50% amb càrrec al PO FEDER 2014-2020 de les Illes Balears: http://www.caib.es/sites/federibisec/ca/actuacions_cofinanciades-84414/ *** NOU 01/06/2017, ES SUSPEN L'ACTE D'OBERTURA DE SOBRES 1, ES COMUNICARÀ EN BREU LA NOVA DATA*** *** NOU 10/07/2017. RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ SOBRE PROCEDIMENTS VAD. VEURE "Documentació complementària***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 127KB)  
Adjudicacions (PDF de 129KB)  
Formalitzacions (PDF de 131KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic