Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Obres de reparació de cobertes, reforma interior de banys i instal·lació elèctrica del CEPA Arenal, TM Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 015/2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 403.603,55 Euros
IVA: 84.756,74 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 488.360,29 Euros
Valor estimat del contracte: 403.603,55 Euros
Durada del contracte: 126 dies
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1435KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 21541KB)  
Documentació complementària (PDF de 255KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1314KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1514KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1877KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1431KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 1074KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10647/593695/licitacion-del-cont...
Data: 29/04/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 25/05/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 01/06/2017 NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 22/06/2017. 09:20 HRS. PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 03/07/2017. 11:00 hrs. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: PROYECON GALICIA SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A32032039
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 330.086,45 Euros
IVA: 69.318,15 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 399.404,60 Euros
Data de l'adjudicació: 14/07/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 8
Document d'adjudicació (PDF de 783KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: PROYECON GALICIA SA
Data de formalització del contracte: 20/07/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 330.086,45 Euros
IVA: 69.318,15 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 399.404,60 Euros
Termini d'execució de contracte: 126 dies
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 43839KB)  
Cessió del contracte: NO PERMESA
Subcontractació: VEURE ANNEX 1

Més informació

Aquest contracte està cofinançat en un 50% amb càrrec al PO FEDER 2014-2020 de les Illes Balears: http://www.caib.es/sites/federibisec/ca/actuacions_cofinanciades-84414/ *** NOU 29/06/2017. RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ SOBRE PROCEDIMENTS VAD. VEURE "Documentació complementària***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 126KB)  
Adjudicacions (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic