Govern de les Illes Balears

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Serveis de manteniment i suport de la plataforma tecnològica de veu sobre la qual actualment es sustenta el Sistema Integrat d'Emergències de les Illes Balears (SEIB112), així com les actualitzacions en els sistemes que són necessàries per possibilitar aquests serveis

Dades generals

Òrgan de contractació: Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 2/2017
CPV: 50312000 - Mantenimiento y reparación de equipo informático
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 155.000,00 Euros
IVA: 32.550,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 187.550,00 Euros
Valor estimat del contracte: 155.000,00 Euros
Durada del contracte: Des del 01/08/2017 fins el 31/07/2018
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 341KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 897KB)  
Annex I (PDF de 149KB)  
Correcció d'errades (PDF de 136KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 74KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 22/05/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 24/05/2017
Data d'obertura de proposicions: 25/05/2017, 9.30 h (sobre 4)
Data d'obertura de proposicions: 30/05/2017, 9.30 h (sobres 2 i 3)
Data de proposta d'adjudicació: 01/06/2017, 9.30 h

Adjudicació

Adjudicatari: TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A78053147
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 154.991,00 Euros
IVA: 32.548,11 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 187.539,11 Euros
Data de l'adjudicació: 21/07/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 1
Document d'adjudicació (PDF de 488KB)  

Formalització

Adjudicatari: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU
Data de formalització del contracte: 28/07/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 154.991,00 Euros
IVA: 32.548,11 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 187.539,11 Euros
Termini d'execució de contracte: 1 any
Data d'inici: 01/08/2017
Data prevista d'acabament: 31/07/2018

Més informació

Se advierte que este contrato no admite prórroga

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 65KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 65KB)  
Formalitzacions (PDF de 125KB)  
Català - Castellano
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU):
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, edifici Es Pinaret, Es Pont d'Inca, 07141 Marratxí -
Telèfon 971784266 - Fax 971784112 - Correu electrònic