Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei per a l'adaptació prèvia de l'aplicació informàica transparenciacaib i servei de manteniment correctiu, perfectiu, evolutiu i adaptatiu

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2017 927
CPV: 72200000 - Servicios de programación de software y de consultoría
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 86.990,75 Euros
IVA: 18.268,06 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 105.258,81 Euros
Valor estimat del contracte: 106.798,48 Euros
Durada del contracte: Des del 01/07/2017 fins el 31/12/2020
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 731KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1746KB)  
Altres (PDF de 220KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1327KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 639KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1272KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 2901KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10651/594108/resolucio-de-la-sec...
Data: 09/05/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 25/05/2017 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 30/05/2017 12:00
Data d'obertura de proposicions: 02/06/2017 13:30 MESA PUBLICA
Data d'obertura de proposicions: 27/06/2017 13:45 MESA PUBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: Limit tecnologies SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07167448
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 75.685,75 Euros
IVA: 15.894,01 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 91.579,76 Euros
Data de l'adjudicació: 31/07/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 5
Document d'adjudicació (PDF de 1242KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 01/08/2017 fins a 22/08/2017

Formalització

Adjudicatari: Limit Tecnologies SL
Data de formalització del contracte: 07/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 75.685,75 Euros
IVA: 15.894,01 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 91.579,76 Euros
Termini d'execució de contracte: 3 anys i 5 mesos
Data d'inici: 07/08/2017
Data prevista d'acabament: 07/08/2020

Més informació

Els dubtes s'han d'adreçar per escrit al correu electrònic: contractaciopresidencia@caib.es Les respostes es publicaran en aquest perfil a l'arxiu "ALTRES"

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 123KB)  
Adjudicacions (PDF de 125KB)  
Formalitzacions (PDF de 127KB)  
Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic