Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Sistema d'inactivació de plasma i plaquetes

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 17/0013-00
CPV: 33141000 - Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 427.040,00 Euros
IVA: 89.678,40 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 516.718,40 Euros
Sistema de determinació del preu: per preu unitari
Valor estimat del contracte: 939.488,00 Euros
Durada del contracte: Des del 01/11/2017 fins el 31/10/2018
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 310KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 38KB)  
Correcció d'errades (PDF de 239KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 170KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 186KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 257KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 157KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/09/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 18/09/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 21/09/2017
Data d'obertura de proposicions: 26/09/2017
Data de proposta d'adjudicació: 19/10/2017

Adjudicació

Adjudicatari: TERUMO BCT EUROPE NV SUCURSAL EN ESPAÑA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): W0021849E
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 427.040,00 Euros
IVA: 89.678,40 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 516.718,40 Euros
Data de l'adjudicació: 19/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 1
Document d'adjudicació (PDF de 338KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 13/11/2017 fins a 30/11/2017

Formalització

Adjudicatari: TERUMO BCT EUROPE NV SUCURSAL ESPAÑA
Data de formalització del contracte: 14/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 427.040,00 Euros
IVA: 89.678,40 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 516.718,40 Euros
Termini d'execució de contracte: 1 ANY
Data prevista d'acabament: 31/10/2018

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 66KB)  
Adjudicacions (PDF de 125KB)  
Formalitzacions (PDF de 126KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears