Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Subministrament d'una sala de radiologia digital tipus telecomandament per la realització d'estudis amb suport de fluoroscòpia i exàmens de radiologia general i una sala de radiologia digital convencional

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: HSLL 36/2017
CPV: 33124200 - Aparatos para radiodiagnóstico
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 410.248,33 Euros
IVA: 86.152,15 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 496.400,48 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 410.248,33 Euros
IVA: 86.152,15 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 496.400,48 Euros
Valor estimat del contracte: 410.248,33 Euros
Durada del contracte: Des del 30/09/2017 amb una durada de 60 dies
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 406KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 134KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10672/seccio-v-anuncis/475
Data: 22/06/2017
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/19/pdfs/BOE-B-2017-38200.pdf
Data: 19/06/2017
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228467-2017:TEXT:ES:HTMLhttp:/...
Data: 15/06/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 24/07/2017 a les 14.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 121KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears