Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Servei de manteniment de l'equipament electromèdic de tots els centres dependents del Sector Migjorn

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: HSLL 05/2017
CPV: 50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 412.224,78 Euros
IVA: 86.567,20 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 498.791,98 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 412.224,78 Euros
IVA: 86.567,20 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 498.791,98 Euros
Valor estimat del contracte: 412.224,78 Euros
Durada del contracte: Des del 01/12/2017 fins el 30/11/2019
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 349KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 203KB)  
Annex I (PDF de 139KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10672/seccio-v-anuncis/475
Data: 22/06/2017
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/19/pdfs/BOE-B-2017-38201.pdf
Data: 19/06/2017
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230738-2017:TEXT:ES:HTMLhttp:/...
Data: 16/06/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 24/07/2017 a les 14.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 93KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears