Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Servei de manteniment de l'equipament electromèdic de tots els centres dependents del Sector Migjorn

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: HSLL 05/2017
CPV: 50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 412.224,78 Euros
IVA: 86.567,20 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 498.791,98 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 412.224,78 Euros
IVA: 86.567,20 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 498.791,98 Euros
Valor estimat del contracte: 412.224,78 Euros
Durada del contracte: Des del 01/12/2017 fins el 30/11/2019
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 349KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 203KB)  
Annex I (PDF de 139KB)  
Annex II (PDF de 200KB)  
Documentació complementària (PDF de 48KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10672/seccio-v-anuncis/475
Data: 22/06/2017
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/19/pdfs/BOE-B-2017-38201.pdf
Data: 19/06/2017
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230738-2017:TEXT:ES:HTMLhttp:/...
Data: 16/06/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 24/07/2017 a les 14.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 123KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 123KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears