Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Servei de rentat, higienització i desinfecció de la roba bruta dels centres del Sector Ponent.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: DCASE 2017/21164
CPV: 98312000 - Servicios de limpieza de artículos textiles
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 250.080,00 Euros
IVA: 52.516,80 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 302.596,80 Euros
Sistema de determinació del preu: preu unitari per kilo de roba neta
Valor estimat del contracte: 500,16 Euros
Durada del contracte: Des del 20/10/2017 fins el 19/10/2018
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 653KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 2816KB)  
Annex I (PDF de 975KB)  

Anuncis de licitació

Accés: https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-B-2017-39952.pdf
Data: 26/06/2017
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231649-2017:TEXT:ES:HTML
Data: 17/06/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 25/07/2017 a les 14.30 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears