Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Servei de manteniment general de serveis i infraestructures de telecomunicacions

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 07/2017
CPV: 50332000 - Servicios de mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 718.814,76 Euros
IVA: 150.951,10 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 869.765,86 Euros
Valor estimat del contracte: 1.437.629,52 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (application/x-download de 360KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (application/x-download de 520KB)  
Annex I (application/x-download de 42KB)  
Documentació complementària (application/x-download de 69KB)  
Altres (application/x-download de 118KB)  
Correcció d'errades (application/x-download de 44KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (application/x-download de 298KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (application/x-download de 338KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (application/x-download de 281KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (application/x-download de 519KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/09/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 25/09/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 05/10/2017 (12h)

Més informació

04/07/2017: S'adjunta com a annex I Modelo de Certificado de respaldo a la oferta para el mantenimiento de redes TETRA del Govern de les Illes Balears que no estava inclòs al Plec de prescripcions tècniques Se adjunta como anexo I Modelo de Certificado de respaldo a la oferta para el mantenimiento de redes TETRA del Govern de les Illes Balears que no estaba incluido en el Pliego de prescripciones técnicas 07/07/2017: S'adjunta a l'apartat Altres substitució del punt 4.6 del Plec de prescripcions tècniques Se adjunta en el apartado Altres sustitución del punto 4.6 del Pliego de prescripciones técnicas 05/08/2017: S'adjunta aclaració al plec de prescripcions tècniques (veure Documentació complementària) Se adjunta aclaración al pliego de prescripciones técnicas (ver Documentació complementària) S'adjunta com "correcció d'errades" rectificació de les clàusules F.1 i F.3 del Plec de Clàusules administratives Se adjunta como "correcció d'errades" rectificación de las cláusulas F.1 i F.3 del Pliego de Cláusulas administrativas Atès l'anterior s'acorda ampliar el termini per presentar proposicions fins 25 de setembre de 2017 a les 14h. De acuerdo con lo anterior, se acuerda ampliar el plazo para presentar proposiciones hasta 25 de septiembre de 2017 a las 14h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 123KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 127KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears